Ga naar inhoud

Disclaimer

Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken wordt u gebruiker van deze website en stemt u als gebruiker in met onderstaande voorwaarden.

AANSPRAKELIJKHEID:

De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie en zijn daarom niet uitputtend. Beluga Expeditions & Adventures BV behoudt zich het recht voor deze gegevens zonder nadere aankondiging te wijzigen. Beluga Expeditions & Adventures BV is niet aansprakelijk voor de gevolgen van aanpassing van deze website.

Beluga Expeditions & Adventures BV betracht bij het samenstellen, aanvullen, wijzigen en onderhouden van deze website uiterste zorgvuldigheid. Beluga Expeditions & Adventures BV staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor de foutloze en/of ononderbroken beschikbaarheid en het functioneren van deze website. U kunt geen rechten ontlenen aan de op deze website geboden informatie.

Beluga Expeditions & Adventures BV is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en welke voortvloeit uit het gebruik van deze website, danwel de onmogelijkheid deze website te kunnen raadplegen.

Op alle offertes, producten en diensten van Beluga Expeditions & Adventures BV, zowel datgene wat aangeboden wordt via de website als datgene wat 'offline' aangeboden wordt, zijn de Algemene Voorwaarden van Beluga Expeditions & Adventures BV van toepassing.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN:

Alle rechten met betrekking tot de op deze website gepresenteerde informatie worden voorbehouden. Het is de gebruiker van deze website derhalve niet toegestaan de informatie voor eigen gebruik te hanteren, op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar te stellen zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Beluga Expeditions & Adventures BV.

DERDE(N):

Indien u via deze website een website van derden (via een link) raadpleegt, wijst Beluga Adventures u erop dat deze informatie wordt verstrekt door die derde. Beluga Adventures aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van die websites. Het enkele linken, danwel koppelen naar deze bestanden of websites houdt geen bekrachtiging daarvan in. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van websites van derden of de inhoud daarvan kan een inbreuk op de rechten van deze derde opleveren, waaronder deze van intellectueel eigendom en privacy.

VRIJWARING:

Indien Beluga Adventures, danwel diens werknemers, leveranciers, partners, licentiehouders of de auteur van deze disclaimer gerechtelijk of buitengerechtelijke wordt aangesproken door derden wegens of ten gevolge van uw gebruik van deze website, de door u geplaatste informatie, danwel de door u verstrekte licentie, vrijwaart u op eerste verzoek Beluga Adventures.

Uw persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens zullen, behoudens uit wettelijke regelingen voortvloeiende verplichtingen, niet worden verstrekt of verkocht aan derden. Ook zullen "verstrekkers" de gegevens niet gebruiken om ongevraagde post en / of e-mail te versturen.

Informatie en/of vragen:

Voor vragen met betrekking tot deze disclaimer, deze website of Beluga Expeditions & Adventures BV kunt u een bericht sturen of telefonisch contact opnemen via +31 10 295 0126.

Beluga Adventures
Van Byemontsingel 3
3195 TA PERNIS
Nederland
Terug naar boven